Τι είναι;

Προγραμματισμός είναι η διαδικασία με την οποία επιλέγονται, με βάση το στόχο της χρονιάς, οι δραστηριότητες της Ομάδας και της Ενωμοτίας και εντάσσονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Γιατί;

 • Για να πετύχουμε τους στόχους χρονιάς που θέτουμε.
 • Για να οργανώνουμε εγκαίρως και με επιτυχία τις δράσεις που η Ομάδα και η Ενωμοτία έχουν αποφασίσει.
 • Για να αξιοποιούμε σωστά το χρόνο στην Ομάδα και στην Ενωμοτία.

Ποιοι;

 • Στον Προγραμματισμό της Ομάδας συμμετέχει όλη η Ομάδα, Οδηγοί και Στελέχη.
 • Στον Προγραμματισμό Ενωμοτίας συμμετέχουν μόνο τα μέλη της κάθε Ενωμοτίας

Πότε;

Στην αρχή  της Οδηγικής χρονιάς και στην αρχή κάθε τριμηνίας.

Πώς;

1ο Στάδιο: Στόχοι χρονιάς

Στο Συμβούλιο Ομάδας οι Οδηγοί θέτουν στόχους για όλη την Οδηγική χρονιά και την πρώτη τριμηνία που εκφράζουν όλη την Ομάδα και βασίζονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών της.

Οι στόχοι μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, εύκολοι ή δύσκολοι, ανάλογα με τις δυνατότητες και τη δυναμική της Ομάδας.

Στον καθορισμό των Στόχων της Ομάδας λαμβάνονται υπόψη οι Στόχοι και το Σύνθημα Χρονιάς του Κλάδου, γεγονότα και συνθήκες κοινωνικού περιβάλλοντος κ.λπ.

2ο Στάδιο: Ιδέες

Στο Συμβούλιο Ενωμοτίας οι Οδηγοί δηλώνουν:

– Τις επιθυμίες τους για την οδηγική χρονιά.

Επιλέγουν θέματα και δραστηριότητες  που τους ενδιαφέρουν να ασχοληθούν και οι οποίες σχετίζονται με τους στόχους χρονιάς που έχουν τεθεί στο 1ο Στάδιο.

– Τα Μονοπάτια και τα Πτυχία που θέλουν να περάσουν.

3ο Στάδιο: Επιλογή δράσεων

Στο Συμβούλιο Ομάδας κάθε Ενωμοτία παρουσιάζει τις προτάσεις της για δράσεις της Ομάδας, οι οποίες εγκρίνονται ή απορρίπτονται απ’ όλη την Ομάδα με βασικό κριτήριο τους στόχους που έχουν τεθεί στο 1ο Στάδιο.

4ο Στάδιο: Ένταξη σε ημερομηνίες

Στο Συμβούλιο Υπευθύνων εντάσσονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες της τριμηνίας:

 • οι διάφορες δράσεις που ενέκρινε η Ομάδα
 • τα Μονοπάτια και τα Πτυχία που έχουν δηλώσει οι Οδηγοί.

Είναι σημαντικό να επιλεγούν δράσεις με ποικίλο περιεχόμενο που να καλύπτουν όσο το δυνατόν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και να ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν τεθεί.

5ο Στάδιο: Προγραμματισμός Ενωμοτίας

Στο Συμβούλιο Ενωμοτίας ο Ενωμοτάρχης και ο Υπενωμοτάρχης ενημερώνουν τα παιδιά της Ενωμοτίας τους για τον Προγραμματισμό της Ομάδας.

Κάθε Ενωμοτία επιλέγει:

 • Δράσεις (εργαστήρια, τεχνικές γνώσεις κ.λπ.) που θα πραγματοποιήσει στην Ώρα Γωνιάς.
 • Τη Δραστηριότητα Ενωμοτίας που θα υλοποιήσει στην τριμηνία.
 • (Προαιρετικά) Συγκεντρώσεις της Ομάδας που θέλει να προετοιμάσει η ίδια.

Τέλος, εντάσσει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τις δράσεις για κάθε Ώρα Γωνιάς και τη Δραστηριότητα Ενωμοτίας.

6ο Στάδιο: Ανακοίνωση προγραμματισμού

Στο Συμβούλιο Υπευθύνων κάθε Ενωμοτάρχης:

 • Ανακοινώνει τον Προγραμματισμό της Ενωμοτίας του, που μπορεί όμως να υποστεί κάποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις.
 • Προτείνει Συγκεντρώσεις στην προετοιμασία των οποίων η Ενωμοτία θέλει να συμμετέχει.
 • Ενημερώνει για πιθανές υποχρεώσεις των μελών της Ενωμοτίας του που μπορεί να τροποποιήσουν τον Προγραμματισμό της Ομάδας και να επιφέρουν κάποιες αλλαγές

Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε τριμηνίας και στο Συμβούλιο Ομάδας, Αρχηγείο και Οδηγοί αξιολογούν την τριμηνία συνολικά και το βαθμό που τα προγράμματα των Συγκεντρώσεων κάλυψαν τους στόχους που είχαν τεθεί.

Το Αρχηγείο και οι Ενωμοτίες πραγματοποιούν και τη δική τους αξιολόγηση χωριστά.

Μικρά μυστικά

Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού το Αρχηγείο παρέχει πολλαπλά ερεθίσματα, προτείνει ιδέες και διευκολύνει τους Οδηγούς να σκεφτούν οι ίδιοι και να καθορίσουν τους Στόχους της Ομάδας. Είναι ευθύνη του Αρχηγείου να εκφράζουν όλοι οι Οδηγοί τις επιθυμίες τους για το Πρόγραμμα των Συγκεντρώσεων της χρονιάς ή της τριμηνίας.

 • Το Αρχηγείο φροντίζει να καταρτίζεται ένας ρεαλιστικός Προγραμματισμός, βασισμένος στις δυνατότητες της Ομάδας.
 • O αριθμός των Συγκεντρώσεων για την κατάρτιση του Προγραμματισμού δεν είναι σταθερός για όλες τις Ομάδες αλλά ποικίλλει ανάλογα με τη δυναμική της. Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση ενός ρεαλιστικού και σωστού Προγραμματισμού.
 • Σε κάθε τριμηνία οι Οδηγοί μπορούν να δηλώσουν στον Ενωμοτάρχη τους Μονοπάτια και Πτυχία που θέλουν να περάσουν μέσα στη χρονιά. Όσο πιο έγκαιρα δηλωθούν, τόσο πιο εύκολο θα είναι να ενταχθούν στον Προγραμματισμό της Ομάδας.
 • Στο 4ο Στάδιο του Προγραμματισμού
 • Τοποθετούνται πρώτα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες Συγκεντρώσεις που έχουν επαναλαμβανόμενο για κάθε οδηγική χρονιά χαρακτήρα. Π.χ. Άνοιγμα χρονιάς, Πέταγμα – Πέρασμα, Συγκεντρώσεις Αξιολόγησης και Προγραμματισμού, Εκλογές, Ημέρα Οδηγισμού, Εκπαίδευση Ενωμοταρχών / Υπενωμοταρχών, Ημέρα Σκέψης, Θρησκευτικές, Εθνικές Εορτές, Τοπικές Εορτές και Εκδηλώσεις, Κλείσιμο χρονιάς.
 • Λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες, οι ιδέες και οι υποχρεώσεις των Στελεχών, το Πρόγραμμα της Κεντρικής Διοίκησης (Ημέρα Οδηγισμού, Ημέρα Σκέψης, Εκπαιδεύσεις κ.ά.), καθώς και τα προγράμματα του Κλάδου (Σύνθημα χρονιάς, Συναντήσεις Στελεχών κ.ά.), της Περιφέρειας, του Τοπικού Τμήματος.
 • Η κατασκήνωση εντάσσεται στη διαδικασία του Προγραμματισμού κάθε Οδηγικής χρονιάς. Προετοιμάζεται με δράσεις στην 3η τριμηνία, ενώ επιθυμίες για δράσεις στη φύση που έχουν εκφραστεί στην Ομάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης.
 • Αφού η Ομάδα και η κάθε Ενωμοτία καταλήξει στους στόχους της χρονιάς και της τριμηνίας και ολοκληρώσει τη διαδικασία του Προγραμματισμού, καταγράφει τους στόχους και τον Προγραμματισμό σε πίνακες, οι οποίοι αναρτώνται στην Ομάδα ή στην Ενωμοτία, προκειμένου να μπορούν όλοι να ανατρέχουν σ’ αυτούς συνεχώς.
 • Οι Ομάδες που είναι ολιγομελείς ακολουθούν τα Στάδια του Προγραμματισμού, με μόνη διαφορά ότι κατά την στοχοθεσία ορίζουν ως βασικό στόχο τους την αριθμητική αύξηση της Ομάδας και προγραμματίζουν δράσεις σχετικές με αυτόν.

Ο Προγραμματισμός της Ομάδας θα είναι επιτυχής, όταν χαρακτηρίζεται από σωστή αναλογία ανάμεσα στα διάφορα είδη Συγκεντρώσεων και όταν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της ηλικίας των Οδηγών, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.