ΕΣΟΔΑ

Δωρεές από μέλη Τ.Τ. & τρίτους

◊ Όταν η δωρεά υπερβαίνει τα 1.000,00 € από έναν ιδιώτη ή επιχείρηση, ενημερώνετε άμεσα το Λογιστήριο γιατί αποδίδεται φόρος δωρεών στην Εφορία.

Χορηγία ειδών από επιχείρηση

◊ Επισυνάπτουμε με τα παραστατικά του μήνα, το τιμολόγιο δωρεάν διάθεσης από την επιχείρηση που συνόδευε τα είδη.

Επιστροφή υπολοίπου από κατασκήνωση

◊ Κόβουμε μια απόδειξη είσπραξης στο όνομα του Αρχηγού της κατασκήνωσης με αιτιολογία “επιστροφή υπολοίπου από κατασκήνωση Αστεριών/Πουλιών/Οδηγών/Μεγάλων Οδηγών”

ΕΞΟΔΑ

Ασφαλιστήρια συμβόλαια

◊ Ως παραστατικό επισυνάπτουμε την απόδειξη που εκδίδει η ασφαλιστική εταιρεία – κι όχι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή μόνο το αποδεικτικό τραπέζης.

Ενοίκιο Εστίας

◊ Επισυνάπτουμε την απόδειξη είσπραξης ενοικίου που εκδίδει ο εκμισθωτής – το καταθετήριο τραπέζης δεν αρκεί ως παραστατικό.

Εργασίες στην Εστία

◊ Επισυνάπτουμε το τιμολόγιο/την απόδειξη παροχής υπηρεσιών – οι χειρόγραφες αποδείξεις πληρωμής δεν αρκούν ως παραστατικά.

◊ Προσοχή όταν το τιμολόγιο έχει παρακράτηση φόρου, να ενημερώνεται άμεσα το Λογιστήριο του ΣΕΟ.

Κάλυψη μέρους ή ολόκληρης της συμμετοχής Στελεχών/Μελών Τ.Σ. σε Οδηγικές δράσεις

◊ Ζητάμε από την Εκπαίδευση/Συνάντηση κτλ να κόψει απόδειξη στο Τοπικό Τμήμα κι όχι ονομαστική για το ποσό που καλύφθηκε από το ταμείο του Τ.Τ. αναγράφοντας στην αιτιολογία το όνομα του συμμετέχοντα.

Λογαριασμοί ρεύματος/τηλεφωνίας-internet/ύδρευσης

◊ Συνήθως η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού ανήκει σε άλλον μήνα από την εξόφληση του λογαριασμού. Βάζουμε την κίνηση στον μήνα που εξοφλούμε τον λογαριασμό.

◊ Χρησιμοποιώ την φόρμα της ταμειακής κατάστασης που είναι αναρτημένη εδώ.

◊ Όλα τα παραπάνω ισχύουν για κινήσεις τόσο με μετρητά όσο και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του Τ.Τ.

◊ Οι κινήσεις μέσω τραπεζικού λογαριασμού περιλαμβάνουν τις χρεοπιστώσεις του τραπεζικού λογ/σμού και της χρεωστικής κάρτας που έχουν εκδοθεί στο Τοπικό Τμήμα κι όχι προσωπικές κάρτες ή web-banking.

◊ Έξοδα άνω των 500€ εξοφλούνται μόνο μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του Τ.Τ.