Το Τμήμα Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, μαζί με την Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε), συγκροτούν την Επιτροπή Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) και μέσω αυτής συνδέονται με την Διεθνή Προσκοπική και Οδηγική Φιλία – ISGF (International Scout and Guide Fellowship), τη Διεθνή Φιλία, όπως λέγεται απλά.

Η Παγκόσμια αυτή Οργάνωση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών ιδρύθηκε το 1953 στην Λουκέρνη της Ελβετίας με το όνομα IFOFSAG (Intenational Fellowship Of Former Scouts and Guides) και εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Σκοπός της ΕΣΠΠΟΕ είναι:

  • Η αποδοχή και προώθηση των Αρχών, του Σκοπού και των Στόχων της Διεθνούς Φιλίας, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό της. ISGF
  • Η δημιουργική συνεργασία της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος και του Τμήματος Συνεργασίας του ΣΕΟ, για την προαγωγή και ανάπτυξη των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων και των Ομάδων Συνεργασίας του ΣΕΟ.
  • Η εξασφάλιση ότι και οι δύο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, που προβλέπει το Καταστατικό της Διεθνούς Φιλίας.

Έδρα: Στην Αθήνα και τα γραφεία της στεγάζονται προσωρινά στην ΚΕΠΠΕ, Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα.

Η ΕΣΠΠΟΕ αποτελείται από 6 μέλη, τρία από την ΚΕΠΠΕ και τρία από το Τμήμα Συνεργασίας του ΣΕΟ. Στα μέλη περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της ΚΕΠΠΕ και η/o   Πρόεδρος του Τμήματος Συνεργασίας, που εναλλάσσονται στα καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου ανά διετία. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη επιλέγονται για διετή θητεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κάθε Οργάνωση. Σε περίπτωση που υπάρχει εκλεγμένο μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής της Διεθνούς Φιλίας από την Ελλάδα, το μέλος αυτό μετέχει λόγω ιδιότητος (ex officio) ως 7ο μέλος στην ΕΣΠΠΟΕ για αλληλοενημέρωση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η ΕΣΠΠΟΕ, με απόφασή της, μπορεί να ορίζει ανά ένα Σύμβουλο από τις δύο Οργανώσεις, με εμπειρία στα Διεθνή, που μετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Τμήμα Συνεργασίας εκπροσωπείται στην ΕΣΠΠΟΕ από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος Συνεργασίας για όλη την διάρκεια της θητείας του/της και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον/την Πρόεδρο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη Διεθνή Φιλία η Ελλάδα εκπροσωπείται μόνο μέσω της ΕΣΠΠΟΕ.