Η Κατασκήνωση

 “Η κατασκηνωτική εμπειρία έχει αναγνωρισθεί ως σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης του παιδιού και κατ’ επέκταση της βελτίωσης της κοινωνίας μας.”

(Miller, 1997)

 

Σκοπός του Τμήματος Κατασκηνώσεων

Το Τμήμα Κατασκηνώσεων έχει την ευθύνη και την εποπτεία του συντονισμού των Κατασκηνώσεων των 4 Κλάδων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Κλάδους.

Παροτρύνει την οργάνωση Κατασκηνώσεων και παρέχει γενικές κατευθύνσεις και βοήθεια με στόχο την πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων και πιο ποιοτικών Κατασκηνώσεων.

Επίσης φροντίζει για την καλλιέργεια περιβαλλοντικών προτύπων συμπεριφοράς και ανάπτυξης πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.

 

Ευθύνη του Τμήματος είναι να:

· Συντονίζει τις ενέργειες όσων οργανώνουν κατασκηνώσεις.

· Μεριμνά για την εξεύρεση Αρχηγείου για όσες Ομάδες δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Τμήματος Κατασκηνώσεων, να οργανώσουν κατασκήνωση.

· Ελέγχει, αν οι προϋποθέσεις οργάνωσης των Κατασκηνώσεων είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό. Δίνει τις οδηγίες, που τυχόν κρίνει αναγκαίες και δίνει έγκριση για την πραγματοποίηση των Κατασκηνώσεων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

· Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τους Κλάδους, την εξέλιξη και διαμόρφωση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων των Κλάδων και επιβλέπει την υλοποίηση τους.

· Οργανώνει σε συνεργασία τους Εφόρους των Κλάδων, τις επισκέψεις των Κατασκηνώσεων για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό του Τμήματος και τις προδιαγραφές που θέτει ο αντίστοιχος Κλάδος.

· Αξιολογεί σύμφωνα με τις εκθέσεις επισκεπτών Κατασκηνωτών με Δίπλωμα των Κατασκηνώσεων, ώστε να δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ατομική πρόοδο των Κατασκηνωτών.

· Οργανώνει τις επισκέψεις στις Κατασκηνώσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απονομή Διπλώματος Αρχηγού Κατασκήνωσης και εισηγείται για την απονομή στην/στον επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης (τον/την Γενικό/ή Έφορο) .

· Ενημερώνει τους Κλάδους και το Τμήμα Εκπαιδεύσεων για τα Στελέχη που έχουν τα απαιτούμενα Κατασκηνωτικά προσόντα για να πάρουν μέρος σε Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση.

· Συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων και τους Κλάδους για την οργάνωση Τεχνικών Κατασκηνωτικών Εκπαιδεύσεων.

· Ενημερώνεται από το Τμήμα Εκπαιδεύσεων για τα Στελέχη που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση.

· Συνεργάζεται με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για την επιλογή και προετοιμασία Στελεχών τα οποία αναλαμβάνουν Αρχηγία ή συμμετέχουν στο αρχηγείο αποστολής Κατασκήνωσης στο Εξωτερικό.

· Συνεργάζεται με τον επικεφαλής του Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης του Δ.Σ. (Ταμία) για τον χαρακτηρισμό ενός χώρου ως Οδηγικό Κέντρο δίνοντας του, γραπτή πρόταση για τον συγκεκριμένο χώρο. Η εισήγηση προς το ΔΣ για να οριστεί Οδηγικό κέντρο γίνεται από τον επικεφαλής του Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης. (βλ. Κανονισμός Λειτουργίας Οδηγικών Κέντρων.)

· Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Κατασκηνωτών και χορηγεί, Εντολή Κατασκηνωτή σε όσους Κατασκηνωτές πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Κατασκηνώσεων

· Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Κατασκηνωτών και χορηγεί Άδεια, Δίπλωμα Κατασκηνωτή σε όσους Κατασκηνωτές πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Κατασκηνώσεων, σε συνεργασία με τους Εφόρους των Κλάδων και την/τον επικεφαλής του τομέα Ανάπτυξης ( Γενική/ό Έφορο).

· Φροντίζει να υπάρχουν βοηθήματα για κατασκηνωτές, οργανώνει ειδικές συναντήσεις για Αρχηγεία κατασκηνώσεων και άλλα Στελέχη με σκοπό εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό και φροντίζει για την καλλιέργεια περιβαλλοντικών προτύπων συμπεριφοράς και ανάπτυξης πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.

· Παρακολουθεί και ενημερώνει όλα τα αρχεία που αφορούν την πρόοδο των Στελεχών και των Αρχηγών σε Κατασκήνωση καθώς και αρχείο Κατασκηνώσεων.

· Τηρεί και να αναθεωρεί τον Κανονισμό Κατασκηνώσεων 4 Κλάδων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Κλάδους και τον/την Γενική/ό/η Έφορο και τον υποβάλει για έγκριση στο Δ.Σ. μέσω του επικεφαλής του Τομέα Αναπτύξεως τον/την Γενικό/ή Έφορο.

· Τηρεί και να αναθεωρεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του σε συνεργασία με τον/την Γενική/ό/η Έφορο και τον υποβάλει για έγκριση στο Δ.Σ. μέσω του επικεφαλής του Τομέα Αναπτύξεως τον/την Γενικό/ή Έφορο.

· Μπορεί να συγκροτεί μόνιμες ή ad hoc Επιτροπές με συγκεκριμένη διάρκεια και πεδίο ευθύνης.

Μέλη του Τμήματος Κατασκηνώσεων

Μαίρη Ελευθεριώτη
Κώστας Παπαγεωργίου
Γιάννης Τσιμπούκης

Έφορος Τμήματος
Δώρα Τσίπρα

InstagramMail