Στόχος Εκπαίδευσης Ενωμοταρχών

  • Να  γνωρίσουν οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες καλύτερα το Ενωμοτιακό Σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η ζωή της Οδηγικής Ομάδας, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην καλή λειτουργία της.
  • Να συνειδητοποιήσουν οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες το ρόλο που αναλαμβάνουν στην Ενωμοτία τους και στην Ομάδα, ώστε να είναι αποτελεσματικοί και να μπορούν να στηρίξουν τα μέλη της Ενωμοτίας τους και την Ομάδα.

Πότε;

Η Εκπαίδευση Ενωμοταρχών πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της Οδηγικής χρονιάς μέσα στην πρώτη τριμηνία, μετά από τις Εκλογές Ενωμοταρχών και το Πέρασμα-Πέταγμα.

Προτεινόμενη μορφή Εκπαίδευσης Ενωμοταρχών

Προτεινόμενη μορφή είναι το διήμερο (Σαββατοκύριακο) με διανυκτέρευση στην Εστία ή σε κάποιο κοντινό χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις.

Την πρώτη μέρα συμμετέχουν μόνο οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες που εκπαιδεύονται σε όλα τα θέματα της Εκπαίδευσης Ενωμοταρχών και τη δεύτερη μέρα συμμετέχει όλη η Ομάδα και γίνεται η εφαρμογή όλων των εκπαιδευτικών θεμάτων από τους Ενωμοτάρχες στις Ενωμοτίες τους.

Εναλλακτικά:

  • Μπορεί να συμμετέχει στο διήμερο όλη η Ομάδα από την αρχή. Σε αυτήν την περίπτωση, το Σάββατο οι Ενωμοτάρχες συμμετέχουν στην Εκπαίδευση Ενωμοταρχών και οι υπόλοιποι Οδηγοί ακολουθούν άλλο πρόγραμμα (εργαστήρια, Μεγάλα Παιχνίδια, κύκλο Οδηγικών γνώσεων) και την Κυριακή διαμορφώνεται κοινό πρόγραμμα για όλη την Ομάδα που περιλαμβάνει την εφαρμογή όλων των εκπαιδευτικών θεμάτων από τους Ενωμοτάρχες στις Ενωμοτίες τους.
  • Η Εκπαίδευση Ενωμοταρχών μπορεί γίνει σε διήμερο ή σε μία μέρα και να συμμετέχουν σ’ αυτήν μόνο οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες.
  • Μπορεί να γίνεται σταδιακά στα Συμβούλια Υπευθύνων πριν ή μετά τη Συγκέντρωση. Η εφαρμογή των εκπαιδευτικών θεμάτων από τους Ενωμοτάρχες στις Ενωμοτίες τους θα γίνεται στην αμέσως επόμενη συγκέντρωση. (π.χ. Στο Συμβούλιο Υπευθύνων παρουσιάζεται το θέμα «Προγραμματισμός» και στη συνέχεια στη Συγκέντρωση γίνεται ο Προγραμματισμός της Τριμηνίας.

Θέματα εκπαίδευσης

Ρόλος και Ευθύνη Ενωμοτάρχη
Στόχος:
 Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά το ρόλο που αναλαμβάνουν ως Ενωμοτάρχες, να κατανοήσουν την ευθύνη που απορρέει από το ρόλο αυτό και να αυτοδεσμευτούν για την αποτελεσματική εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν.
Προγραμματισμός Ομάδας/Ενωμοτίας
Στόχος:
 Να μάθουν τι είναι και πώς γίνεται ο Προγραμματισμός στην Ομάδα και την Ενωμοτία και ποιος είναι ο δικός τους ρόλος τους σε όλη τη διαδικασία του Προγραμματισμού.
Ατομική Πρόοδος
Στόχος:
 Να μάθουν τι είναι η Ατομική Πρόοδος, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται και πώς μπορούν να στηρίξουν τους Οδηγούς της Ενωμοτίας τους στην προσπάθειά τους για προσωπική ανάπτυξη μέσα στην Ομάδα.
Συμβούλια (Ομάδας,Ενωμοτίας,Υπευθύνων)
Στόχος:
 Να μάθουν ποια είναι τα Συμβούλια στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι και οι Οδηγοί της Ομάδας, πώς λειτουργούν, ποιος είναι ο ρόλος τους σε αυτά και πώς μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτική για την Ομάδα ή την Ενωμοτία λειτουργία τους.
Ώρα Γωνιάς
Στόχος:
 Να μάθουν τι είναι η Ώρα Γωνιάς, τι περιλαμβάνει, πώς οργανώνεται και ποιος είναι ο δικός τους ρόλος.
Υπευθυνότητες – Βιβλία Ομάδας/Ενωμοτίας
Στόχος:
 Να γνωρίσουν ποιες είναι οι Υπευθυνότητες που αναλαμβάνουν οι Οδηγοί της Ενωμοτίας, οι υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτές, ποια είναι τα βιβλία που τηρεί κάθε Ενωμοτία και η χρησιμότητά τους, καθώς επίσης και ποιο ρόλο αναλαμβάνουν οι ίδιοι, ώστε οι Υπευθυνότητες να συμβάλουν στην Ατομική Πρόοδο των Οδηγών και  της Ενωμοτίας τους.
Δραστηριότητα Ενωμοτίας
Στόχος:
 Να γνωρίσουν τι είναι η Δραστηριότητα Ενωμοτίας, τον τρόπο που επιλέγεται, οργανώνεται και πραγματοποιείται, καθώς και το δικό τους ρόλο από το στάδιο της επιλογής μέχρι την υλοποίηση και την αξιολόγησή της.
Στολισμός Γωνιάς
Στόχος:
 Να μάθουν τι είναι ο Στολισμός Γωνιάς, τι περιλαμβάνει και ακόμα τρόπους να διακοσμήσουν με τους Οδηγούς της Ενωμοτίας το δικό τους ιδιαίτερο και ξεχωριστό χώρο μέσα στην Εστία που θα τους εκφράζει και θα τους εμπνέει.

Παρουσίαση εκπαιδευτικών θεμάτων

1ο στάδιο: Γνώση

Το Αρχηγείο παρουσιάζει με ενδιαφέροντα και ζωντανό τρόπο, κάνοντας χρήση πολλών μέσων, ό ,τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες για το θέμα.

2ο στάδιο: Κατανόηση

Με ένα παιχνίδι, με κουίζ, σταυρόλεξο, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κ.λπ. ελέγχεται αν οι Οδηγοί κατανόησαν τις πληροφορίες και γνώσεις που παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Στο στάδιο αυτό δίνονται διευκρινίσεις και διευρύνεται η γνώση.

3ο στάδιο: Εφαρμογή όσων έμαθαν – Σύνθεση

Δίνεται στους Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες η δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη, να βιώσουν αυτά που έμαθαν και να δημιουργήσουν κάτι που έχει σχέση με το θέμα. Για τα θέματα: Ώρα Γωνιάς, Δραστηριότητα Ενωμοτίας, Υπευθυνότητες, Στολισμός Γωνιάς, Ατομική Πρόοδος, στο 3ο στάδιο μπορεί να ζητηθεί π.χ. ο σχεδιασμός από τους εκπαιδευόμενους του θέματος που θα παρουσιάσουν στην Ώρα Γωνιάς της Ενωμοτίας τους.

4ο στάδιο: Αξιολόγηση

Αρχηγείο και εκπαιδευόμενοι αξιολογούν την παρουσίαση, την πληρότητα του θέματος, τι πήγε καλά και τι όχι. Διαπιστώνεται επίσης αν έχει επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό ο στόχος του θέματος, αν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων και αν η ανταπόκρισή και η συμμετοχή τους στο θέμα ήταν η αναμενόμενη.

Προγραμματισμός Ομάδας / Ενωμοτίας

  • Το Στέλεχος που αναλαμβάνει την παρουσίαση ενός θέματος στην Εκπαίδευση Ενωμοταρχών συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο θέμα αυτό και τις μελετά.
  • Από το σύνολο των πληροφοριών επιλέγει εκείνες που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο, την εμπειρία και τις ανάγκες των Ενωμοταρχών και Υπενωμοταρχών που θα εκπαιδεύσει. Οργανώνει τη δομή της παρουσίασής του.
  • Στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο ή τους τρόπους παρουσίασης του θέματός του, που πρέπει να είναι ευχάριστοι, ζωντανοί και συμμετοχικοί.  Οι μονόλογοι κουράζουν τους εκπαιδευόμενους. Υπολογίζει επακριβώς τη διάρκεια του θέματός του και στο σύνολο αλλά και στα επί μέρους στάδια. Αυτό θα τον βοηθήσει να τηρήσει τα χρονικά περιθώρια που του έχουν δοθεί για το θέμα του. Προετοιμάζει το κατάλληλο παιχνίδι ή κουίζ για την κατανόηση του θέματος και αποφασίζει τι θα ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να κάνουν στο στάδιο της εφαρμογής.
  • Συγκεντρώνει  όλα τα υλικά που θα του χρειαστούν και ελέγχει τα μηχανήματα που τυχόν θα χρειαστεί στην παρουσίαση του θέματος.
  • Κάνει μια δοκιμαστική παρουσίαση όλου του θέματος με όλα τα υλικά και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει, για να βεβαιωθεί ότι τα έχει προβλέψει όλα και ότι όλα λειτουργούν κανονικά.