Τι είναι;

Η διαδικασία μέσα από  την οποία οι Oδηγοί της Ομάδας εκλέγουν τους συντονιστές των Ενωμοτιών.

Γιατί;

Στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης οι Οδηγοί εκπαιδεύονται συμμετέχοντας ενεργά σε δημοκρατικές διαδικασίες, εκλέγουν και εκλέγονται και αναλαμβάνουν την ευθύνη των προτάσεων και της ψήφου τους.

Ποιοι;

Στις Εκλογές Ενωμοταρχών συμμετέχει όλη η Ομάδα, εκτός από τα μέλη του Αρχηγείου και τους Οδηγούς που θα περάσουν στον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών.

Πότε;

Στην αρχή της χρονιάς, πριν τις Τελετές (Πέταγμα –Πέρασμα).

Πώς;

Με μυστική ψηφοφορία.

Το Συμβούλιο Ομάδας: 

  • Αποφασίζει τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.
  • Αποφασίζει τι θα ισχύσει σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων. Συνήθως γίνεται επανάληψη ψηφοφορίας για τους ισοψηφήσαντες ή κλήρωση.
  • Προτείνει υποψήφιους που συγκεντρώνουν τα προσόντα που αποφασίστηκαν. Για τις Εκλογές Ενωμοταρχών απαιτείται διπλάσιος τουλάχιστον αριθμός υποψηφίων από τον αριθμό των Ενωμοτιών.
  • Εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή που την αποτελούν 2 έως 3 Οδηγοί που δε θα είναι υποψήφιοι – μπορεί να είναι  Οδηγοί που θα περάσουν στον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών – και  1 Στέλεχος. Η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια και είναι υπεύθυνη για τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών (εκλογικό κατάλογο, ψηφοδέλτια, κάλπη, παραβάν).
  • Αποφασίζει αν θα ψηφίσει και το Αρχηγείο, καθώς οι Οδηγοί είναι αυτοί που πρέπει να εκπαιδευτούν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Εντούτοις, επειδή τα Στελέχη συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη των αποφάσεων της Ομάδας, μπορούν να ψηφίσουν, εφόσον το Συμβούλιο Ομάδας αποφασίσει σχετικά.

Επιλογή Υπενωμοτάρχη

Η ανάδειξη των Υπενωμοταρχών. Συνήθως γίνεται είτε με επιλογή από τον Ενωμοτάρχη ή με εκλογή μέσα στην Ενωμοτία.

Ρόλος Αρχηγείου

  • Φροντίζει, ώστε όλοι οι Οδηγοί να συμμετέχουν στις διαδικασίες καθορισμού των κριτηρίων και υποβολής προτάσεων για τις υποψηφιότητες.
  • Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των Οδηγών.
  • Βοηθά τους Οδηγούς να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα των Εκλογών Ενωμοταρχών και τη σημασία της επιλογής τους για την πρόοδο της Ενωμοτίας και της Ομάδας.
  • Τονίζει στους υποψήφιους την ευθύνη που αναλαμβάνουν και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νέο ρόλο τους  (π.χ. να διαθέτουν επιπλέον χρόνο από τις ώρες της Συγκέντρωσης γα την προετοιμασία της Ώρας Γωνιάς, για το Συμβούλιο Υπευθύνων).